GLOCAL SCHOOL OF PHARMACY

Faculty Pharmacy

Mr.Dr. Yash Pratap Singh Rana

Dr.ABDUL HAFEEZ

Dr.Shmmon

Dr.Varsha Deva

Monish-Khan

Mr.Shelly Raghav

Mr. Ashok Kumar

Mr. Basharat Bukhari

Mr. Mohd Zaid Chaudhary

Mr.Firoz Alam

Mr.Jonny Kumar

Mr.Mohd Asif

Mr.Muhammad Murtaza